عنوان{بررسی نظام های اطلاعاتی و ارتباطی و جایگاه و نقش اطلاعات و ارتباطات در جهان امروز}

عنوان /بررسی نظام های اطلاعاتی و ارتباطی و جایگاه و نقش اطلاعات و ارتباطات در جهان امروز/ اف اِس|عنوان|30013932|fsx39023669|بررسی نظام های اطلاعاتی و ارتباطی و جایگاه و نقش اطلاعات و ارتباطات در جهان امروز
هم اکنون فایل با مشخصه ی بررسی نظام های اطلاعاتی و ارتباطی و جایگاه و نقش اطلاعات و ارتباطات در جهان امروز وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

تکنولوژیهای نوین اطلاعات و ارتباطات• نظامهای اطلاعاتی و ارتباطی• نظم نوین اطلاعات و ارتباطات

تکنولوژیهای نوین اطلاعات و ارتباطاتابزارها و وسایلی که به هر طریق موجب تولید، انباشت، پردازش و اشاعه اطلاعات شوند، تکنولوژیهای اطلاعاتی و ارتباطی نامیده می شوند. در واقع، تکنولوژی اطلاعاتی عبارت است از: «مجموعه ابزارها، ماشینها و دانش و روش و مهارت استفاده از آنها در تولید، انتقال و جابه جایی، پردازش، آماده سازی و مصرف اطلاعات». بنابراین تمام ابزارها و وسایلی را که در تولید، آماده سازی، و انتقال اطلاعات نقش دارند، اعم از وسایل دستی ساده یک کتابخانه تا وسایل پیچیده و پیشرفته یک مرکز اطلاع رسانی، تکنولوژی اطلاع رسانی می خوانند.بر این مبنا هر رسانه ای که قابلیت انتقال و جابه جایی اطلاعات از یک نقطه به نقطه دیگر را داشته باشد و هدف آن برقراری ارتباط باشد، در قلمرو تکنولوژی ارتباطات قرار می‌گیرد. بدین ترتیب تکنولوژیهای اطلاعاتی و ارتباطی به گونه ای با هم در آمیخته اند که مجزا کردن آنها بسیار دشوار است. در حقیقت هر دو، هدف مشترکی را دنبال می کنند که همان اشاعه اطلاعات در میان مردم است.دستاوردهای انسانی در جریان اختراعات و نوآوریهای جدید به طور پیوسته برگستره و دامنه تکنولوژیهای اطلاعات و ارتباطات افزوده اند. سیر تحول و پیشرفت این دستاوردها در زمینه تکنولوژیهای اطلاعاتی و ارتباطی را به طور اجمالی می توان در جدول 1 مرور کرد.

جدول 1. سالشمار رسانه های اطلاعاتی و ارتباطیسالشمار وقایع و نوآوریهای اطلاعاتی و ارتباطی35000 ق.م. دوره کرومانیون، دوره فرضی وجود زبان4000 نوشته های سومریان بر لوحه های گلی600 ب.م چاپ کتاب در چین1453 چاپ انجیل به وسیله گوتنبرگ1853 تکمیل تلگراف به وسیله ساموئل مورس1848 شکل گیری اولین آژانس خبری با نام آسوشیتدپرس1876 تکمیل تلفن به وسیله الکساندر گراهام بل1895 ساخت تلگراف بی سیم به وسیله مارکونی1923 ثبت اختراع لامپ دوربین تلویزیونی توسط زوریکین1942 ساخت اولین کامپیوتر الکترونیکی در آمریکا1950 شروع کار تلویزیون کابلی1954 ساخته شدن اولین تلویزیون رنگی1957 پرتاب اولین ماهواره شوروی موسوم به اسپوتنیک به فضا1962 پرتاب ماهواره تلویزیونی آمریکا موسوم به تله استار به فضا1975 انتشار وال استریت ژورنال از طریق ماهواره1980 عرضه کامپیوترهای خانگی ارزانتر از 500 دلاراخذ: "سالشمار رسانه های ارتباطی"، رسانه،بدین ترتیب تکوین دنیای جدید قبل از هر چیز، مدیون دستاوردهای تکنولوژیهای نوین اطلاعاتی و ارتباطی است. محور اصلی این فنون، امروزه کامپیوتر و ابزارهای ارتباطات راه دور است."کامپیوترها اساساً کار پردازش و انباشت اطلاعات را انجام می دهند و ارتباطات راه دور امکانات پخش و توزیع این اطلاعات را در سطح بسیار وسیعی فراهم می سازند".بنابراین تکنولوژیهای اطلاعاتی به مدد ابزارهای ارتباطی رسالت خود را که همان جابه جایی و انتقال اطلاعات است، انجام می دهند.عصر حاضر را به واسطهء بهره‌گیری از تکنولوژیهای نوین اطلاعاتی و ارتباطی، "عصر اطلاعات و ارتباطات" نام نهاده‌اند. در این دوران، افراد و جوامع به طور مستمر با یکدیگر ارتباط دارند و جهان به شکل یکپارچه در آمده و به "دهکده ای جهانی" تبدیل شده است.

نظامهای اطلاعاتی و ارتباطیدر فرهنگ و بستر در مقابل اصطلاح "نظام" (سیستم) چنین توصیفی آمده است: نظام «واحد پیچیده‌ای است مرکب از بخشهای گوناگون که تابع طرحی مشترک بوده و هدف مشترکی را دنبال می کنند ». هدف مشترک در نظامهای اطلاعاتی و ارتباطی، در دسترس قرار دادن اطلاعات به مفهوم عام است.یک نظام اطلاعاتی – ارتباطی قادر است که انواع اطلاعات پدیده آمده از قبیل: اخبار، سرگرمی، اطلاعات علمی و آموزشی، موسیقی ، داده ها، گفت و گو، عقاید، صور فرهنگی و جز آن را منتقل کند.خصوصیات نظامهای اطلاعاتی و ارتباطی که دانش و اطلاعات را در میان مردم توزیع می کنند، این است که: «نخست آنکه باید بتواند به استفاده کننده بگوید که اطلاعاتش را کجا بیابد؛ دوم آنکه باید بتواند هر آن که استفاده کننده تصمیم گرفت و خواست اطلاعات را به او برساند؛ سوم آنکه باید بتواند در محدوده‌ای از زمان که استفاده کننده تعیین می کند، پاسخ بگوید.نظامهای اطلاعاتی و ارتباطی را از نظر شیوه‌های انتقال اطلاعات، به سه دسته عمده تقسیم کرده‌اند، که عبارت‌اند از:• نظام تک مرکزی• نظام چند مرکزی• نظام جهانیاین نظامها به گونه ای، سیر تکوین را از سادگی به سوی پیچیدگی طی کرده اند، و این بنابر پیوستگی آنها به فرایند درونی خود و استقلال از دیگر نظامها است.